Peržiūrėti temą: H3LP

parašyta 12/30/2017 20:58 1
Drougaaaaaai mana! Padekit! Negirdi manes serveryje žmones... Persirašiau cs'a, padariau restarta PC. Ijungiu cs (Steam) lendu i Options per ten save girdžiu, ateinu i serva spaudžiu "K" ir sako manes negirdi ir net nemato kad spaudžiu "k" raide...help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help

www.part.lt/img/b1462f6e7ced374b988c6b5efc20eaf4521.jpg
parašyta 12/30/2017 21:02 2
Kelinti windows? Speju 10 nes man buvo ta pati problema. Jei 10 windows galiu padeti hhh
parašyta 12/30/2017 21:07 3
o kituose servuose veikia? bandei? dar gal pamiršes esi - bind k +voicerecord
parašyta 12/30/2017 21:13 4
Klebenciukas parašė:

Kelinti windows? Speju 10 nes man buvo ta pati problema. Jei 10 windows galiu padeti hhh


Taip 10... Pabandysiu dar ta šuda i console irašyti...Å ypsosi2 Tiesiog visi JB kalba o aš negaliu kažkodel..>Galvojau mute, rašo ne nera mute man...

www.part.lt/img/b1462f6e7ced374b988c6b5efc20eaf4521.jpg
parašyta 12/30/2017 21:15 5
bind k +voicerecord NEPADEJO Raukosi

www.part.lt/img/b1462f6e7ced374b988c6b5efc20eaf4521.jpg
parašyta 12/30/2017 21:16 6
Aj va. Užejau i DR girdi, JailBreak'e NE. KODEL?

www.part.lt/img/b1462f6e7ced374b988c6b5efc20eaf4521.jpg
parašyta 12/30/2017 21:17 7
https://www.youtube.com/watch?v=atQPQ...tQPQ0JfvgQ
Zinau sita prikola esu susidures kelis kartus ir tai yra tiktai windows 10 nesamone isbandyk unistallinti headset drivers kaip tame video ir paskui restarta padarai kompiuterio ir turetu veikti. Jeigu nepades ir sitai nezinau tada kas gali buti per problema Å ypsosi2
parašyta 12/30/2017 21:17 8
hmm pabandyk išjunk ir ijunk cs, man padeda kartais Å ypsosi2
parašyta 12/30/2017 21:18 9
Klebenciukas parašė:

https://www.youtube.com/watch?v=atQPQ...tQPQ0JfvgQ
Zinau sita prikola esu susidures kelis kartus ir tai yra tiktai windows 10 nesamone isbandyk unistallinti headset drivers kaip tame video ir paskui restarta padarai kompiuterio ir turetu veikti. Jeigu nepades ir sitai nezinau tada kas gali buti per problema Å ypsosi2


Bet DR girdi, JB negirdi...KODEL? Å ypsosi2

www.part.lt/img/b1462f6e7ced374b988c6b5efc20eaf4521.jpg
parašyta 12/30/2017 21:18 10
Binderis parašė:

hmm pabandyk išjunk ir ijunk cs, man padeda kartais Å ypsosi2


Jau netik išjungiau ir ijungiau o jau ištriniau ir vel isirašiau ir PC rr padariau vistiek Å ypsosi2

www.part.lt/img/b1462f6e7ced374b988c6b5efc20eaf4521.jpg
parašyta 12/30/2017 21:24 11
Tuki-puki parašė:

Klebenciukas parašė:

https://www.youtube.com/watch?v=atQPQ...tQPQ0JfvgQ
Zinau sita prikola esu susidures kelis kartus ir tai yra tiktai windows 10 nesamone isbandyk unistallinti headset drivers kaip tame video ir paskui restarta padarai kompiuterio ir turetu veikti. Jeigu nepades ir sitai nezinau tada kas gali buti per problema Å ypsosi2


Bet DR girdi, JB negirdi...KODEL? Å ypsosi2


Hmmm idomiai cia
parašyta 12/31/2017 10:40 12
help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help

www.part.lt/img/b1462f6e7ced374b988c6b5efc20eaf4521.jpg
parašyta 01/01/2018 16:43 13
same, publike girdziuosi, visur girdziuosi, ateinu i jb niekas negirdi kai kalbuÅ ypsosi steamed.
parašyta 01/01/2018 17:19 14
Reiktu, kad pabandytumet su NON ar kitu cs, galbut sita beda yra su konkrecia cs versija
parašyta 01/01/2018 17:21 15
Jailbreak'e lošiu manęs irgi negirdi neikas nueinu i mixa visi girdi kas čia galėtų būti negerai? Steaminis esu
Redagavo Klebenciukas 01/01/2018 17:27
parašyta 01/01/2018 19:16 16
gavosi taip, kad jb eina kalbet tik per vipmenu pasirinkus balsa, kol to neturi, kalbet negalima.
parašyta 01/01/2018 20:42 17
Ar tik nebus visa beda, kad teroristai(kaliniai) isvis negali kalbet(išskyrus kai yra ijungiama per vip meniu)? Å ypsosi2
parašyta 01/01/2018 20:48 18
Nesu isitikines, bet manau, kad kita map leis šnekėti tiems kuriems neileido. Jeigu ne, praneškit šioje temoje.
parašyta 01/02/2018 19:27 19
Tas pats vistiek... Kodel meniu yra "Garso nustatymai" 9 langelis, paspaudi ir nieko neišmeta? Gal ten kažka paspausti reiketu? Nes bandžiau su non ir su Steam tas pats.. help help help help help help

www.part.lt/img/b1462f6e7ced374b988c6b5efc20eaf4521.jpg
parašyta 01/02/2018 19:46 20
Anksciau tas M 9 veikdavo dabar nebe
www.end.lt/priklausomas_39.png

steam.mmosvc.com/76561198128261804/v1.png


www.part.lt/img/03fd6b1752f9b82335474ebd4450a84985.png